Badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń

W przypadku możliwości wystąpienia w podłożu zanieczyszczeń w formie metali ciężkich lub substancji ropopochodnych konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych badań laboratoryjnych.

Pobrane próbki zostają przekazane w przystosowanych ku temu pojemnikach do akredytowanego laboratorium.

Zakres prac jest uzależniony od typu inwestycji i w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie.

W celu prawidłowego ustalenia danego skażenia, należy określić obszar prac i głębokość wykonanych badań a także sprecyzować rodzaj badanych związków chemicznych.

W ramach badań analitycznych możemy przeprowadzić badania na zanieczyszczanie takie jak:

  • benzyna suma (C6-C12),
  • olej mineralny (C12-C35),
  • węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksylen, styren, węglowodory aromatyczne suma,
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chrysen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
  • pierwiastki: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg);