Rodzaje badanych inwestycji

Bloki mieszkalne - zabudowa wielorodzinna

Zakres wierceń geologicznych jaki wykonujemy pod zabudowę wielorodzinną - bloki, zależy od kilku czynników. Najważniejsze dwa to: jakie wymiary ma projektowana inwestycja i na jakiej głębokości będzie posadowienie. Inny zakres prac przeprowadzamy dla niskiej zabudowy szeregowej a znacznie bardziej rozbudowany dla kilkupiętrowego bloku z garażami podziemnymi.

Czytaj dalej

Budynki gospodarcze i letniskowe

Ze względu na niewielkie wymiary dla inwestycji takich jak budynki gospodarcze i letniskowe wykonujemy standardowo 2 odwierty o głębokości co najmniej 3,0 metrów.

 

 

Domy jednorodzinne

Dużą cześć Inwestorów, którzy zlecają nam wykonanie badań geologicznych stanowią osoby które planują wybudować dom mieszkalny jednorodzinny. W ramach prac terenowych, w zależności od wymiarów nowoprojektowanego budynku wykonujemy od 2 do 6 odwiertów. Głębokość na jaką wiercimy punkty badawcze to co najmniej 2,0 m poniżej poziomu posadowienia. Dla domów niepodpiwniczony na płaskim terenie są to otwory o głębokościach 3,0-4,0 m, zaś dla domów z piwnicą są to odwierty co najmniej 4,0-5,0 metrowe. W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów piaszczystych dodatkowo przeprowadzamy sondowanie dynamiczne.

Czytaj dalej

Hale produkcyjne i przemysłowe

W zależności od wymiarów budynku i rodzaju wybranego posadowienia dla hal przemysłowych, dobór zakresu badań i wierceń geologicznych jest zróżnicowany. Dlatego najlepiej jest jeśli zakres prac geotechnicznych zostanie określona przez Konstruktora - Projektanta.

Dane opracowane dla hal produkcyjnych i przemysłowych zawsze dokumentujemy w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego. W niektórych przypadkach, kiedy w podłożu natrafimy na grunty słabonośne lub organiczne, albo kiedy inwestycja znacząco oddziałuje na środowisko, konieczne jest wykonanie dodatkowo dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Czytaj dalej

Infrastruktura liniowa: gazociągi, wodociągi, kanalizacje, drogi

Dla inwestycji liniowych takich jaki:

  • gazociągi
  • sieci wodociągowo i kanalizacyjne
  • drogi

zalecamy aby rozstaw odwiertów był niemniejszy niż 200 m. Odnośnie zaś głębokości rozpoznania to powinna wynosić co najmniej 2,0 m poniżej projektowanej niwelety drogi jak i 2,0 m poniżej głębokości wykonania wykopu.

Czytaj dalej

Mosty, przepusty, wiadukty

W zależności od wielkości obiektu mostowego przeprowadzamy odpowiedni zakres wierceń. Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego sugerujemy aby wykonywać co najmniej 2 odwierty badawcze na każdy fundament. Co do głębokości wierceń winny one wynosić przynajmniej 5,0 metrów poniżej poziomu posadowienia lub osiągać podłoże skalne.

Czytaj dalej

Nadzory geotechniczne

W ramach nadzorów geotechnicznych wykonujemy:

  • wiercenia badawcze
  • sondowania dynamiczne
  • badania zagęszczenia lekką płytą dynamiczną
  • badania zagęszczenia płytą VSS
  • odbiory wykopów

Odbiory wykopów

Przed przystąpieniem do wykonywania podkładu pod fundamenty – warstwy chudego betonu, zalecamy przeprowadzić odbiór wykopu. Czynność ta polega na porównaniu zgodności warunków gruntowo-wodnych jakie zostały opisane w dokumentacji badań podłoża gruntowego do sytuacji jaka ma miejsce w rozkopie przygotowanym pod fundamenty. W ramach w/w prac przeprowdzamy makroskopowe badania gruntu, niekiedy wspomagane sondowaniami dynamicznymi.

Ze wzgledu na fakt, że wiercenia otworów geotechnicznych są badaniem punktowym, przeprowadzenie dodatkowo odbioru wykopu, zapobiega nie wykryciu na wcześniejszym etapie prac, rejonów gdzie występują grunty słabe oraz dostarczają informacji czy cała warstwa humusu – gleby została usunięta.

Końcowym etapem odbioru wykopu jest wykonanie wpisu w dzienniku budowy przez uprawninego geologa.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W miejscach gdzie swoim zasięgiem nie obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej, aby wyeliminować drogie użytkowania szamb, coraz popularniejsze stają się przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Głównym problem, który może uniemożliwić a na pewno utrudnić montaż przydomowej oczyszczalni ścieków są płytko występujące wody gruntowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomiędzy ułożoną instalacją a poziomem wód podziemnych musi być conajmniej 150 cm gruntu o dobrej przepuszczalności.

Drugą nie mniej ważną informację, którą dostarczają wykonane przez naszą firmę geologiczną wiercenia są parametry przepuszczalności gruntów, przedstawiane zgodnie z „Hydrogeologią ogólną” Z. Pazdro, B. Kozerski.

Czytaj dalej

Sprawdzenie działki przed jej zakupem

Dobrą praktyką przed zakupem działki jest w pierwszej kolejności zlecenie wykonania wierceń badawczych. Przeprowadzone wstępne rozpoznanie geologiczne da przyszłemu Inwestorowi informacje o warunkach jakie występują w podłożu i ustrzeże przed przykrymi niespodziankami takimi jak:

Czytaj dalej

Wały przeciwpowodziowe

W zależności od klasy wału, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zlecają okresowe badania stanu wałów przeciwpowodziowych. W ramach zlecenia, zostają wykonane prace geodezyjne oraz geotechniczne. My jako firma geologiczna przeprowadzamy wiercenia określające warunki panujące w korpusie i w podłożu wału. Zazwyczaj wiercimy 3 punkty badawcze: w koronie nasypu o głębokości co najmniej 1,0 metr w gruncie rodzimym i 2 otwory po bokach na zawału i na międzywału, nie mniej niż dwie wysokości piętrzenia hwm w odniesieniu do przepływu miarodajnego.

Czytaj dalej

Zjazdy z dróg publicznych

Kolejnym rodzajem inwestycji dla których wykonujemy wiercenia badacze i określamy warunki geotechniczne w podłożu są zjazdy z dróg publicznych na działkę.
Opinia geotechniczna opracowana na przedmiotowego zjazdu. winna być złożona z wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu do odpowiedniego zarządcy drogi publicznej.