Oferta usług geologicznych

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych a także Polskie Normy PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1 Zasady Ogólne i PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoże gruntowego okręśla wymogi odnośnie zawartości dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Poza podstawowymi informacjami, które zawiera w sobie opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego powinna przede wszystkim określać charakterystykę badań terenowych i laboratoryjnych, a takze przedstawiać parametry geotechniczne dla poszczególnych warstw.

Dokumentację badań podłoża gruntowego wykonujemy w prostych warunkach gruntowo-wodnych, w sytuacji gdy głebokość posadowienia jest większa niż 1,2 m p.p.t.
W momencie, kiedy wraz z głębszym posadowieniem, występują płytko wody gruntowe lub też napotkano na grunty słabonośne, sytuacja trochę się komplikuje, gdyż zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym sporządza się dokumentację geologiczno-inżynierską.

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Dokumentacja geologiczno-inżynierska ma na celu komplekso określić warunki gruntowo - wodne. Wykonujemy ją w sytuacji gdy planowana inwestycja zostanie uznana jak obiekt trzeciej kategorii geotechnicznej a także w przypadku złożonych warunków gruntowo wodnych dla drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z „Prawem geologicznym i górniczym” wszelkie wiercenia i prace terenowe, należy prowadzić na podstawie zatwierdzonego (przez właściwy organ administracji geologicznej) projektu robót geologicznych.

Czytaj dalej

Opinie geotechniczne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych opinia geotechniczna określa kategorię geotechniczną planowanej inwestycji oraz ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa.

Opinia geotechniczna jest podstawowym opracowaniem jakie wykonanujemy, bez względu na głebokość posadowienia czy też wytępujące grunty w podłożu. W prostych warunkach gruntowych, dla domów jednorodzinnych, jedno- i dwu kondygnacyjnych budynków, gdzie poziom posadowienia nie przekracza 1,2 m p.p.t, opinia geotechniczna jest wystarczającym dokumentem do otrzymania pozwolenia na budowę.

Obszar dla którym szczególnie często wykonujemy wiercenia i badania geologiczne to Kraków i okolice: Myślenice, Wieliczka, Bochnia, Wadowice, Olkusz, Skawina, Niepołomice. Niemniej jak można zobaczyć w zakładce realizacje, podejmujemy się prac geotechnicznych na obszrze niemal całego kraju.

Projekty geotechniczne

Projekt geotechniczny wykonywany jest wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Ze względu na wymogi jakie stawiane są takiemu opracowaniu, wymaga ono bezpośredniej współpracy geologa i konstruktora.

Projekt geotechniczny powinien określać (zgodnie z rozporządzeniem):

  • prognoze zmian właściwości podłoża
  • określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych
  • określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa
  • określenie oddziaływań od gruntu
  • obliczenie nośności i osiadania podłoża oraz ogólnej stateczności
  • ustsalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów
  • określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych