Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych a także Polskie Normy PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1 Zasady Ogólne i PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoże gruntowego okręśla wymogi odnośnie zawartości dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Poza podstawowymi informacjami, które zawiera w sobie opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego powinna przede wszystkim określać charakterystykę badań terenowych i laboratoryjnych, a takze przedstawiać parametry geotechniczne dla poszczególnych warstw.

Dokumentację badań podłoża gruntowego wykonujemy w prostych warunkach gruntowo-wodnych, w sytuacji gdy głebokość posadowienia jest większa niż 1,2 m p.p.t.
W momencie, kiedy wraz z głębszym posadowieniem, występują płytko wody gruntowe lub też napotkano na grunty słabonośne, sytuacja trochę się komplikuje, gdyż zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym sporządza się dokumentację geologiczno-inżynierską.