Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Dokumentacja geologiczno-inżynierska ma na celu komplekso określić warunki gruntowo – wodne. Wykonujemy ją w sytuacji gdy planowana inwestycja zostanie uznana jak obiekt trzeciej kategorii geotechnicznej a także w przypadku złożonych warunków gruntowo wodnych dla drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z „Prawem geologicznym i górniczym” wszelkie wiercenia i prace terenowe, należy prowadzić na podstawie zatwierdzonego (przez właściwy organ administracji geologicznej) projektu robót geologicznych.

Ze względu na procedurę jaka towarzyszy poprawnemu napisaniu i zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, całkowity potrzebny czas na spełnienie wszystkich wymagań wynosi conajmniej 90 dni.

Integralną częścią dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych są załączniki graficzne takie jak:

 • plan sytacyjny oraz mapa przeglądowa
 • mapa dokumentacyjna
 • mapa geologiczno-inżynierska
 • mapa głębokości występowania gruntów słabonośnych wraz z ich miąższością
 • mapa głebokości poziomu pierwszego zwierciadła wód gruntowych
 • mapa miąższości gruntów antrpogenicznych
 • mapa warunków budowlanych
 • mapa poziomów wodonośnych
 • mapa stropu utworów nieprzepuszczalnych
 • mapa przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach
 • mapa z osadami występującymi na głębokości 1 metra od powierzchni terenu
 • mapa z naniesianą głębokością podłoża nośnego
 • mapa obszarów zagrożonych podtopieniami
 • zestawienie tabelaryczne wyników badań
 • przekroje geologiczno-inżynierskie
 • profile otworów badawczych

 

Szczegółowy opis co powinna zawierać kompletna dokumentacja geologiczno-inżynierska zamieszczone jest w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2015 r., poz. 196) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. rok 2014, Nr 0, poz. 596).