Mosty, przepusty, wiadukty

W zależności od wielkości obiektu mostowego przeprowadzamy odpowiedni zakres wierceń.
Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego sugerujemy aby wykonywać co najmniej 2 odwierty badawcze na każdy fundament. Co do głębokości wierceń winny one wynosić przynajmniej 5,0 metrów poniżej poziomu posadowienia lub osiągać podłoże skalne.