Projekty robót geologicznych

W sytuacji gdy projektowana inwestycja należy do trzeciej trzeciej kategorii geotechnicznej lub w przypadku złożonych warunków gruntowo wodnych dla drugiej kategorii geotechnicznej, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poprzedzone jest złożeniem do odpowiedniego urzędu i zatwierdzeniem projektu robót geologicznych.

Projekt robót geologicznych wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 288 poz. 1696).

Przed przystąpieniem do wykonania projektu robót geologicznych, Inwestor musi nam przekazać oklazulowaną (z urzędowymi pieczątkami) mapę do celów projektowych lub pozyskaną z zasobów urzędu. Jej brak skutkuje niemożnością zatwierdznia projektu przez Starostwo.

Od dnia 9 lipca 2015 uległo zmienie rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Mianowicie, część graficzna projektu robót geologicznych powinna zwierać mapę geośrodowiskową, którą można zamówić na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego.

Projekt robót geologicznych musi zawierać informację takie jak:

  • Czy teren zamierzonych robót geologicznych znajduje się na obszarze sieci Natura 2000 jak i w obrębie innych obiektów i obszarów chronionych. Niniejszą informację można sprawdzić na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
  • Czy w miejscu wykonania robót geologicznych isnieje obszar lub teren górniczy. Takową informację można otrzymać odwiedzając mapę obszarów górniczych. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to konieczne jest dodatkowo sporządzenie planu ruchu.
  • Mapę topograficzną
  • Mapę sytuacyjno-wysokościową

Gotowy projekt robót geologicznych (2 kopie), INWESTOR wraz z wypełnionym wnioskiem zatwierdzenia projektu robót geologicznych i potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w kwocie 10 zł) składa w odpowiednim Starostwie lub też urzędzie miasta dla miast na prawach powiatu. Istnieję możliwość, gdy inna osoba składa w/w dokumenty. Wymaga to jednak pełnomocnictwa upoważniajacego daną osobę do określonych czynności prawnych a przy składaniu dokumentów dodatkowej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w kwocie 17 zł) płatne w kasie urzędu lub przelewem.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Starostwo lub też Urząd miasta musi w przeciagu 1 miesiaca zatwierdzić projekt robót geologicznych. W skomplikowanych przypadkach ma na to 2 miesięce (termin może ulec wydłużeniu w przypadku uzupełnień).
Decyzja zostanie przesłana pocztą na adres Inwestora.
Dwa tygodnie trwa uprawomocnienie się decyzji zatwierdzjacej projekt robót geologiczych. Po tym czasie należy przedłożyć w odpowiednich ze względu na lokalizację urzędach: (Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urząd Gminy) zgłoszenie wejścia w teren.
Zgłoszenie wejścia w teren zawiera: rodzaj zadania geologicznego, dokładną lokalizację, czy występuje obszar górniczy, czy trzeba wykonywać plan ruchu, zestawienie projektowanych otworów, rodzaj wierceń, podstawa na jakiej wykonuję się prace geologiczne – zatwierdzony projekt robót geologicznych, organ zatwierdzajacy, dane Inwestora, dane wykonawcy prac i najważniejsze: terminy rozpoczęcia i zakończenia prac wraz z danymi uprawionego geologa do kierownia w/w czynności.
W momencie kiedy wypełnimy wszystkie powyższe wymogi, można dopiero przystąpić do wykonywania prac geologicznych (wiercenia badawcze, sondowania dynamiczne, sondowania statyczne, pobór próbek gruntu i wód do analiz laboratoryjnych).